Postępowanie restrukturyzacyjne – sposób na uniknięcie ogłoszenia upadłości

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia przez dłużnika upadłości. Jego istota sprowadza się do zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego także na podjęciu tzw. działań sanacyjnych. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku zdefiniowane zostało przez wskazanie jego celów i sposobów przeprowadzenia. W myśl przepisów jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcie układu, a w razie postępowania sanacyjnego również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Działania sanacyjne to zaś ogół czynności, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie mu zdolności do wykonywania jego zobowiązań, jednocześnie chroniąc go przed egzekucją, ale i zabezpieczając interesy wierzycieli.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzację przeprowadzić można w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

  • postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszonym postępowaniu układowym;
  • postępowaniu układowym;
  • postępowaniu sanacyjnym.

Który spośród nich wybrać? Zależy to od dłużnika, a jego zmiana np. przez sąd w trakcie trwania nie jest możliwa, nawet jeżeli inny rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego byłby bardziej optymalnym rozwiązaniem w danej sytuacji faktycznej. Należy jednak podkreślić, że istnieją pewne okoliczności, w których sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego danego rodzaju.

Kogo może dotyczyć postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne (https://wierzbicki.dris.pl/postepowanie-restrukturyzacyjne-na-czym-polega/) może być prowadzone wobec niewypłacalnego dłużnika lub dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. Dłużnikiem niewypłacalnym jest dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z utratą zdolności do ich wykonywania mamy zaś do czynienia, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością jest zaś dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest co do zasady na wniosek dłużnika. Sprawy w toku postępowania restrukturyzacyjnego rozpoznaje zaś sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Doradca restrukturyzacyjny

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Zgodnie z przepisami nadzorcą albo zarządcą może być m.in. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Licencję – w szczegółowo określonych w przepisach wypadkach – wydaje w drodze decyzji administracyjnej minister sprawiedliwości.